Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

PRAWA I OBOWIĄZKI


 

Uczniowie mają prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
 • Poszanowania swojej godności i dobrego imienia.
 • Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce.
 • Rozwijania zdolności i zainteresowań.
 • Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji.
 • Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
 • Uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości.
 • Ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać zadania domowe.
 • Ukierunkowania przez nauczyciela jak prowadzić zeszyt.
 • Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.
 • Kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
 • Odpoczynku w czasie przerwy.
 • Dwóch dni wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedziele, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

 

Uczniowie mają obowiązek:

 • Przestrzegać prawa szkolnego.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Chronić własne życie i zdrowie.
 • Przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych.
 • Dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Pozostawiać sali lekcyjnej w nienagannym porządku.
 • Dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.
 • Niezwłocznego zgłaszać nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
 • Stosować się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób.
 • Dbać o kulturę języka.
 • Punktualnego i systematycznego przychodzić na zajęcia.
 • Brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych.
 • Uzupełniać braki wynikające z absencji.
 • Starannie prowadzić zeszyty zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

Aktywny w szkole
aktywny w życiu

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole
nr 17

 


wspiera BADMINTONA

 

Copyright © achej, Designed by Alpha Studio & achej